shunting foreman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting foreman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting foreman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting foreman.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunting foreman

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    trưởng đồn