shunting yard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting yard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting yard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting yard.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunting yard

    * kỹ thuật

    bãi phân loại

    đường dồn tàu

    ga dồn tàu

    ga phân loại tàu

    sân ga chọn tàu

    trạm chuyển

    trạm dồn tàu

    trạm phân loại

    giao thông & vận tải:

    bãi dồn lập tàu