shunting winch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunting winch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunting winch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunting winch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunting winch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tời dồn tàu

    tời lập tàu