shunt-generator (shunt wound generator) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunt-generator (shunt wound generator) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunt-generator (shunt wound generator) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunt-generator (shunt wound generator).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunt-generator (shunt wound generator)

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy phát điện nhánh