shunt-wound motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunt-wound motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunt-wound motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunt-wound motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shunt-wound motor

  * kỹ thuật

  điện:

  động cơ quấn song song

  điện lạnh:

  động cơ song song