shunt-wound dynamo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunt-wound dynamo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunt-wound dynamo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunt-wound dynamo.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunt-wound dynamo

    * kỹ thuật

    điện:

    đynamô quấn dây song song

    đynamô quấn song song