shunter lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shunter lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shunter lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shunter lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shunter lamp

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đèn tín hiệu dồn