international nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international.

Từ điển Anh Việt

 • international

  /,intə'næʃənl/

  * tính từ

  quốc tế

  (thuộc) tổ chức quốc tế cộng sản

  * danh từ

  vận động viên trình độ quốc tế

  đại biểu quốc tế cộng sản

  cuộc thi đấu quốc tế

  (International) Quốc tế cộng sản

  the First International: Quốc tế cộng sản I

  the Second International: Quốc tế cộng sản II

  the Third International: Quốc tế cộng sản III

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • international

  any of several international socialist organizations

  concerning or belonging to all or at least two or more nations

  international affairs

  an international agreement

  international waters

  Antonyms: national

  Similar:

  external: from or between other countries

  external commerce

  international trade

  developing nations need outside help

  Synonyms: outside