international style nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international style nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international style giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international style.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international style

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phong cách quốc tế