international travel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international travel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international travel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international travel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international travel

    * kinh tế

    du hành quốc tế