international scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international scale.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • international scale

    Similar:

    celsius scale: a temperature scale that defines the freezing point of water as 0 degrees and the boiling point of water as 100 degrees

    Synonyms: centigrade scale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).