international majors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international majors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international majors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international majors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international majors

    * kinh tế

    các đại công ty dầu mỏ quốc tế