internationalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internationalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internationalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internationalize.

Từ điển Anh Việt

 • internationalize

  /,intə'næʃnəlaiz/ (internationalise) /,intə'næʃnəlaiz/

  * ngoại động từ

  quốc tế hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • internationalize

  put under international control

  internationalize trade of certain drugs

  Synonyms: internationalise

  make international in character

  We internationalized the committee

  Synonyms: internationalise