internationalise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internationalise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internationalise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internationalise.

Từ điển Anh Việt

 • internationalise

  /,intə'næʃnəlaiz/ (internationalise) /,intə'næʃnəlaiz/

  * ngoại động từ

  quốc tế hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • internationalise

  Similar:

  internationalize: put under international control

  internationalize trade of certain drugs

  internationalize: make international in character

  We internationalized the committee