international media nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international media nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international media giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international media.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international media

    * kinh tế

    phương tiện truyền thông quốc tế