internationality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internationality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internationality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internationality.

Từ điển Anh Việt

  • internationality

    xem international

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • internationality

    quality of being international in scope

    he applauded the internationality of scientific terminology

    Synonyms: internationalism