international lease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international lease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international lease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international lease.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international lease

    * kinh tế

    sự cho thuê quốc tế