international mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international mail.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international mail

    * kinh tế

    bưu phẩm quốc tế