international funds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international funds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international funds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international funds.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international funds

    * kinh tế

    quỹ hỗ tương đầu tư quốc tế