international loan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international loan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international loan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international loan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international loan

    * kinh tế

    phóng khoản quốc tế

    tiền cho vay quốc tế