international news nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international news nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international news giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international news.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international news

    * kinh tế

    tin tức quốc tế