international telex nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international telex nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international telex giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international telex.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international telex

    * kinh tế

    hệ thống thông tin liên lạc quốc tế