international cartel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international cartel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international cartel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international cartel.

Từ điển Anh Việt

  • International cartel

    (Econ) Cartel quốc tế.

    + Một hiệp định giữa các nhà sản xuất, khi số lượng sản xuất của họ còn nhỏ, để phân chia với nhau thị trường thế giới về một loại hàng hoá nhằm thu được lợi nhuận trên mức cạnh tranh và khi suy thoái thì lại tránh được cạnh tranh khốc liệt.