international format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international format

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng thức quốc tế