international thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international thread

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    ren theo tiêu chuẩn quốc tế