internationalisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internationalisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internationalisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internationalisation.

Từ điển Anh Việt

  • internationalisation

    * danh từ

    sự quốc tế hoá

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • internationalisation

    Similar:

    internationalization: the act of bringing something under international control