internationalistic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internationalistic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internationalistic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internationalistic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • internationalistic

    Similar:

    internationalist: influenced by or advocating internationalism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).