internationalist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

internationalist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm internationalist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của internationalist.

Từ điển Anh Việt

 • internationalist

  /,intə'næʃnəlist/

  * danh từ

  người theo chủ nghĩa quốc tế

  người giỏi luật quốc tế

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • internationalist

  an advocate of internationalism

  a member of a socialist or communist international

  influenced by or advocating internationalism

  Synonyms: internationalistic