international unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

international unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm international unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của international unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • international unit

    * kỹ thuật

    đơn vị quốc tế