external nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

external nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm external giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của external.

Từ điển Anh Việt

 • external

  /eks'tə:nl/

  * tính từ

  ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)

  external world: thế giới bên ngoài

  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài

  a medicine for external use only: thuốc chỉ để dùng bôi ngoài

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • external

  * kỹ thuật

  bên ngoài

  ngoài

  ở ngoài

  phía ngoài

  toán & tin:

  thuộc bên ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • external

  outward features

  he enjoyed the solemn externals of religion

  happening or arising or located outside or beyond some limits or especially surface

  the external auditory canal

  external pressures

  Antonyms: internal

  coming from the outside

  extraneous light in the camera spoiled the photograph

  relying upon an extraneous income

  disdaining outside pressure groups

  Synonyms: extraneous, outside

  from or between other countries

  external commerce

  international trade

  developing nations need outside help

  Synonyms: international, outside

  purely outward or superficial

  external composure

  an external concern for reputation"- A.R.Gurney,Jr.