outside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

outside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm outside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của outside.

Từ điển Anh Việt

 • outside

  /'aut'said/

  * danh từ

  bề ngoài, bên ngoài

  to open the door from the outside: mở cửa từ bên ngoài

  thế giới bên ngoài

  hành khách ngồi phía ngoài

  (số nhiều) những tờ giấy ngoài (của một ram giấy)

  at the outside

  nhiều nhất là, tối đa là

  it is four kilometers at the outside: nhiều nhất là 4 kilômét

  * phó từ

  ở phía ngoài; ở ngoài trời; ở ngoài biển khơi

  put these flowers outside: hây để những bông hoa này ra ngoài (phòng)

  come outside

  ra ngoài đi, thử ra ngoài chơi nào (thách thức)

  to get outside of

  (từ lóng) hiểu

  chén, nhậu

  * tính từ

  ở ngoài, ở gần phía ngoài

  outside seat: ghế ở gần phía ngoài, ghế phía đằng cuối

  outside work: việc làm ở ngoài trời

  mỏng manh (cơ hội)

  của người ngoài

  an outside opinion: ý kiến của người ngoài (không phải là nhị sĩ)

  outside broker: người mua bán cổ phần ở ngoài (không thuộc sở chứng khoán)

  cao nhất, tối đa

  to quote the outside prices: định giá cao nhất

  * giới từ

  ngoài, ra ngoài

  cannot go outside the evidence: không thể đi ra ngoài bằng chứng được

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trừ ra

  outside of

  ngoài ra

 • outside

  cạnh ngoài, mặt ngoài, phía ngoài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • outside

  the region that is outside of something

  Synonyms: exterior

  Antonyms: inside

  the outer side or surface of something

  Synonyms: exterior

  Antonyms: inside

  relating to or being on or near the outer side or limit

  an outside margin

  Antonyms: inside

  originating or belonging beyond some bounds:"the outside world"

  outside interests

  an outside job

  functioning outside the boundaries or precincts of an organized unit

  extramural hospital care and treatment

  extramural studies

  leading to or from the outside

  an outside door

  very unlikely

  an outside chance

  a remote possibility

  a remote contingency

  Synonyms: remote

  on or toward an outer edge

  an outer lane

  the outside lane

  outside a building

  in summer we play outside

  Synonyms: outdoors, out of doors, alfresco

  Antonyms: inside, indoors

  on the outside

  outside, the box is black

  Antonyms: inside

  Similar:

  external: coming from the outside

  extraneous light in the camera spoiled the photograph

  relying upon an extraneous income

  disdaining outside pressure groups

  Synonyms: extraneous

  outdoor: located, suited for, or taking place in the open air

  outdoor clothes

  badminton and other outdoor games

  a beautiful outdoor setting for the wedding

  Synonyms: out-of-door

  Antonyms: indoor

  external: from or between other countries

  external commerce

  international trade

  developing nations need outside help

  Synonyms: international

  away: (of a baseball pitch) on the far side of home plate from the batter

  the pitch was away (or wide)

  an outside pitch