remote nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

remote nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm remote giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của remote.

Từ điển Anh Việt

 • remote

  /ri'mout/

  * tính từ

  xa, xa xôi, xa xăm

  to be remote from the road: ở cách xa đường cái

  remote causes: nguyên nhân xa xôi

  remote kinsman: người bà con xa

  remote control: (kỹ thuật) sự điều khiển từ xa

  the remote past: quá khứ xa xưa

  in the remote future: trong tương lai xa xôi

  xa cách, cách biệt (thái độ...)

  hẻo lánh

  a remote village in the North West: một vùng hẻo lánh trên vùng tây bắc

  tí chút, chút đỉnh, hơi, mơ hồ thoang thoáng

  to have not a remote conception of...: chỉ có một khái niệm mơ hồ vè...

  a remote resemblance: sự hơi giống nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • remote

  Similar:

  remote control: a device that can be used to control a machine or apparatus from a distance

  he lost the remote for his TV

  distant: located far away spatially

  distant lands

  remote stars

  outside: very unlikely

  an outside chance

  a remote possibility

  a remote contingency

  distant: separate or apart in time

  distant events

  the remote past or future

  Synonyms: removed

  outback: inaccessible and sparsely populated;

  distant: far apart in relevance or relationship or kinship

  a distant cousin

  a remote relative

  a distant likeness

  considerations entirely removed (or remote) from politics

  Antonyms: close