in two ways nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

in two ways nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm in two ways giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của in two ways.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • in two ways

    Similar:

    doubly: in a twofold manner

    he was doubly wrong

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).