init nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

init nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm init giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của init.

Từ điển Anh Việt

  • init

    Trong môi trường Macintosh, đây là một chương trình tiện ích thực hiện trong khi một hệ đang khởi động hoặc khởi động lại, như SuperClock hiển thị ngày và giờ hiện hành của hệ thống trong dải lệnh đơn, hoặc Adobe Type Manager dùng công nghệ phong chữ hình bao để hiển thị các phông chữ màn hình của Adobe

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • init

    * kỹ thuật

    khởi đầu

    khởi tạo