initial set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial set

    * kỹ thuật

    sự lún ban đầu

    xây dựng:

    sự đông kết ban đầu