initial speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial speed

    * kỹ thuật

    vận tốc ban đầu

    xây dựng:

    tốc độ ban đầu