initial day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial day

    * kinh tế

    ngày bắt đầu tính