initialing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initialing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initialing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initialing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initialing

    * kinh tế

    chữ ký tắt

    ký tắt