initial creep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial creep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial creep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial creep.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial creep

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    từ biến giai đoạn đầu