initialler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initialler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initialler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initialler.

Từ điển Anh Việt

  • initialler

    /i'niʃələ/ (initialler) /i'niʃələ/

    * danh từ

    người ký tắt; người viết tên tắt