initial stage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial stage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial stage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial stage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial stage

    * kỹ thuật

    khởi tạo

    hóa học & vật liệu:

    giai đoạn ban đầu