initial unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial unit

    * kinh tế

    đơn vị ban đầu