initialer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initialer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initialer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initialer.

Từ điển Anh Việt

  • initialer

    /i'niʃələ/ (initialler) /i'niʃələ/

    * danh từ

    người ký tắt; người viết tên tắt