initial error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial error

    * kỹ thuật

    lỗi ban đầu