initialize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initialize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initialize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initialize.

Từ điển Anh Việt

 • initialize

  khởi chạy, chuẩn bị làm việc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • initialize

  * kỹ thuật

  khởi đầu

  khởi động

  khởi tạo

  toán & tin:

  chuẩn bị làm việc

  khởi chạy

  thiết lập ban đầu

  xây dựng:

  khởi xướng hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • initialize

  assign an initial value to a computer program

  Synonyms: initialise

  Similar:

  format: divide (a disk) into marked sectors so that it may store data

  Please format this disk before entering data!

  Synonyms: initialise