initial costs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial costs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial costs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial costs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial costs

    * kỹ thuật

    chi phí ban đầu