initial depth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

initial depth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm initial depth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của initial depth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • initial depth

    * kỹ thuật

    chiều sâu ban đầu