inert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inert.

Từ điển Anh Việt

 • inert

  /i'nə:t/

  * tính từ

  (vật lý), (hoá học) trơ

  trì trệ, ì, chậm chạp

 • inert

  trơ, không nhạy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inert

  * kỹ thuật

  ỳ, chậm chạp

  xây dựng:

  mất hoạt tính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inert

  unable to move or resist motion

  having only a limited ability to react chemically; chemically inactive

  inert matter

  an indifferent chemical in a reaction

  Synonyms: indifferent, neutral

  slow and apathetic

  she was fat and inert

  a sluggish worker

  a mind grown torpid in old age

  Synonyms: sluggish, soggy, torpid