inertia law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inertia law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inertia law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inertia law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inertia law

  * kỹ thuật

  định luật quán tính

  toán & tin:

  định luật Newton thứ nhất

  định luật Niutơn thứ nhất