torpid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

torpid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm torpid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của torpid.

Từ điển Anh Việt

 • torpid

  /'tɔ:pid/

  * tính từ

  trì độn, mê mụ; lười biếng, bơ thờ

  ngủ lịm (động vật qua đông)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • torpid

  Similar:

  inert: slow and apathetic

  she was fat and inert

  a sluggish worker

  a mind grown torpid in old age

  Synonyms: sluggish, soggy

  dormant: in a condition of biological rest or suspended animation

  dormant buds

  a hibernating bear

  torpid frogs

  Synonyms: hibernating